Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Utworzono dnia 01.03.2022

INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
ZSP W CHOCIANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

SZANOWNI RODZICE!

Przekazujemy niezbędne informacje, dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych w ZSP Chocianowice
w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zapisujący dziecko po raz pierwszy do przedszkola składają
wniosek podpisany czytelnie przez
oboje rodziców/opiekunów prawnych

 

Od 4 marca do 21 marca 2022 r.

 

 

 

Do wniosku dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka oraz inne wynikające z wybranych przez rodzica kryteriów naboru.

 

                                    Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w przedszkolach, w

sekretariacie ZSP w Chocianowicach, oraz na stronie internetowej szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 Kryterium nadrzędne:

 • Dzieci 6-letnie (2016 r.) objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr  XXVII/166/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie .

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

 1. wykonywanie pracy zarobkowej przez rodziców lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym: a) oboje rodziców b) jeden z rodziców
 2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu
 3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu ;
 4. dziecko kończące 3 rok życia w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).

Po weryfikacji wniosków:

- do 14 kwietnia 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  `

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, - na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

                                                                                                               

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 

I ETAP REKRUTACJI  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe)

 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem
.

 

 

 

II ETAP REKRUTACJI (Uchwała NR XXVII/166/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie )

 

 1. Oświadczenie rodzica/ów (prawnego opiekuna/ów) o miejscu zamieszkania.
 2. Oświadczenie o pozostawaniu rodziców (prawnych opiekunów) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie oświaty.
 3. Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa w danym przedszkolu, złożone przez rodziców kandydata (prawnych opiekunów).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie doc

Utworzono dnia 01.03.2022, 12:16

Wniosek o przyjęcie do przedszkola doc

Utworzono dnia 01.03.2022, 12:15

Informator dla Rodziców doc

Utworzono dnia 01.03.2022, 12:15

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 73

W poprzednim tygodniu: 97

W tym miesiącu: 25

W poprzednim miesiącu: 471

Wszystkich: 40346

Zegar